Prawo, podatki i urzędy.

Krew, pot i słone łzy.

Liczba pytań: 53179

Liczba odpowiedzi: 276938

(189 odpowiedzi)
darekb Pytanie zadaje: darekb [10.02.09, 08:50]

Jak napisać poprawne odwołanie do sądu od orzeczenia komisji lekarskiej ZUS

Witam
Otrzymałem decyzję lekarską o tym, że nie jestem niezdolny do pracy mimo że wcześniej lekarz orzecznik ZUS orzekł, że jestem niezdolny do pracy, co potwierdzają inni lekarze specjaliści i w swoich orzeczeniach.
Proszę o wzór odwołania do sądu od decyzji komisji lekarskiej ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami tak aby uniknąć uchybień formalnych przy składaniu odwołania. Proszę również o infformację jakie elementy musi takie odwołanie zawierać?
Z góry dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam
Darek

Najlepsza odpowiedź
↑ ↓
(17 - 3)
85%
[20.04.10, 17:00]
gość
Miejscowość... dnia... Do Sądu Okręgowego w ... Wydział Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ... Odwołująca się: ... zam. ... Strona pozwana: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ...
Odwołanie od decyzji ZUS Oddział w ... z dnia ... w sprawie ...


Zaskarżam w całości powyższą decyzję i wnoszę o:

1) zmianę decyzji i przyznanie odwołującej się renty szkoleniowej z tytułu niezdolności do pracy ,

2) zasądzenie od strony pozwanej na rzecz odwołującej się kosztów postępowania według norm przepisanych

Uzasadnienie

[krótko podaj dlaczego nie zgadzasz sie z decyzja ZUS]
gość gość
cytuj link zgłoś

Sortuj wg: najstarszych / najnowszych / najlepszych
Odpowiedzi
↑ ↓
(5 - 1)
83%
[16.05.09, 12:43]
Skoro miało już miejsce w Pana przypadku rozstrzygnięcie przez wspomnianą komisję, pozostaje wniesienie odwołania zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego do sądu. Zgodnie z artykułem 477[8] sprawy o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności należą do właściwości sądów rejonowych. Odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. Ten organ rentowy przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu. Jednak jeżeli uzna odwołanie w całości za słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Proszę jednak pamiętać, iż sąd odrzuci odwołanie w sprawie o świadczenie z ubezpieczeń społecznych, do którego prawo jest uzależnione od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, a podstawę do wydania decyzji stanowi orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli osoba zainteresowana nie wniosła sprzeciwu od tego orzeczenia do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i odwołanie jest oparte wyłącznie na zarzutach dotyczących tego orzeczenia. Sporządzając odwołanie proszę pamiętać, iż powinno ono zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz Pana podpis (jako ubezpieczonego).
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(5 - 3)
63%
[16.05.09, 12:43]
Do kogo można się odwołać - komisje lekarskie ZUS Od 1 stycznia 2005 r. obowiązują nowe zasady odwoływania się w sprawach dotyczących rent i orzekania o niezdolności do pracy. Do końca 2004 r. od decyzji lekarza orzecznika ZUS - od jego orzeczenia - nie przysługiwało odwołanie. Decyzję lekarza można było podważyć jedynie na drodze postępowania sądowego. Obecnie można zmienić niekorzystne orzeczenie lekarza, składając protest do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To znacznie skraca czas oczekiwania na decyzję (postępowania w sądzie trwały niekiedy nawet kilka lat). Postępowanie w ZUS 1. Lekarz orzecznik ZUS wydaje orzeczenie o niezdolności do pracy. 2. Od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sprzeciw należy zgłosić przed upływem 14 dni od dnia otrzymania (doręczenia) orzeczenia lekarza orzecznika. Sprzeciw zgłasza się za pośrednictwem właściwej ze względu na miejsce zamieszkania jednostki organizacyjnej ZUS. Będzie to więc ta sama jednostka, do której zgłosiliśmy się na początku - chcąc uzyskać orzeczenie od lekarza orzecznika. 3. Na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenia komisji lekarskiej Zakład wydaje decyzję w sprawie świadczeń, do których prawo uzależnione jest od stwierdzenia niezdolności do pracy. Orzeczenie lekarza orzecznika może być podważane przez samego zainteresowanego, tzn. osobę ubiegającą się o rentę, jednak przekazać sprawę do rozpatrzenia komisji lekarskiej, może również Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS ma na to 14 dni. W tym terminie może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia, zawiadamiając o tym fakcie osobę zainteresowaną. Odwołanie do sądu Podstawa prawna: - ustawa z dn. 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) Od decyzji ZUS w sprawie renty (punkt 3) można odwołać się do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, właściwego dla okręgu, w którym ma siedzibę oddział ZUS wydający zaskarżaną decyzję. Odwołanie do sądu nie będzie skuteczne jeśli w pierwszej kolejności nie skorzystamy z drogi odwoławczej w ZUS (nie zgłosimy sprzeciwu do komisji lekarskiej). Postępowanie sądowe jest wolne od opłat sądowych. Odwołanie do sądu wnosi się pisemnie za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. Sąd odrzuca odwołanie wniesione po upływie terminu, chyba że przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się. Jeżeli oddział ZUS uzna odwołanie za słuszne zmienia lub uchyla zaskarżoną decyzję i sprawa nie trafia już do sądu. Jeżeli odwołanie nie zostanie uwzględnione sprawa trafia do sądu. Jeżeli organ rentowy nie wydał decyzji w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia roszczenia, odwołanie można wnieść w każdym czasie po upływie tego terminu.
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(3 - 4)
43%
[24.06.09, 15:49]
dzięki za skorzystanie z odpowiedzi.mąz moj stara sie o rentę z tytułu deportacji na Syberię.Jak narazie odwołujęmy się do Sadu Okregowego.
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(18 - 13)
58%
[07.04.10, 21:26]
Ja właśnie odwołałam się od decyzji ZUS jakiś miesiąc temu i do tej pory nie mam odpowiedzi.Jak długo mogę czekać na odpowiedź z sądu
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(24 - 19)
56%
[15.04.10, 16:01]
Witam.Ja wlasnie dzis otrzymalam decyzje Komisji lekarskiej ze nie jestem niezdolna do pracy .To juz jest moj sprzeciw do komisji.Teraz musze sie odwolac do Sadu Pracy i Ubezpieczen Spolecznych.Bardzo prosze o wyslanie mi wzoru odwolania.Z gory serdecznie dziekuje.Pozdrawiam.
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(17 - 3)
85%
[20.04.10, 17:00]
gość
Miejscowość... dnia... Do Sądu Okręgowego w ... Wydział Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ... Odwołująca się: ... zam. ... Strona pozwana: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ...
Odwołanie od decyzji ZUS Oddział w ... z dnia ... w sprawie ...


Zaskarżam w całości powyższą decyzję i wnoszę o:

1) zmianę decyzji i przyznanie odwołującej się renty szkoleniowej z tytułu niezdolności do pracy ,

2) zasądzenie od strony pozwanej na rzecz odwołującej się kosztów postępowania według norm przepisanych

Uzasadnienie

[krótko podaj dlaczego nie zgadzasz sie z decyzja ZUS]
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(5 - 2)
71%
[27.04.10, 11:41]
gość
gość
Miejscowość... dnia... Do Sądu Okręgowego w ... Wydział Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ... Odwołująca się: ... zam. ... Strona pozwana: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ... Odwołanie od decyzji ZUS Oddział w ... z dnia ... w sprawie ... Zaskarżam w całości powyższą decyzję i wnoszę o: 1) zmianę decyzji i przyznanie odwołującej się renty szkoleniowej z tytułu niezdolności do pracy , 2) zasądzenie od strony pozwanej na rzecz odwołującej się kosztów postępowania według norm przepisanych Uzasadnienie [krótko podaj dlaczego nie zgadzasz sie z decyzja ZUS]
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(13 - 4)
76%
[01.05.10, 14:02]
Minęły dwa miesiące a ja nadal nie mam odpowiedzi z sądu pracy,czy ktoś wie gdzie mogę się udać
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(10 - 8)
56%
[10.05.10, 11:11]
dostałam wezwanie na sprawę z sądu pracy stawiennictwo jest nie obowiąskowe czy istnieje szansa na to żeby uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(11 - 10)
52%
[10.05.10, 19:27]
gość
gość
gość
Proszę o gotowy wzór odwołania się do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności . Z góry dziękuję pilne . Proszę o przysłanie w dacie 10.02.2010
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(7 - 1)
88%
[23.05.10, 08:23]
gość
Ja właśnie odwołałam się od decyzji ZUS jakiś miesiąc temu i do tej pory nie mam odpowiedzi.Jak długo mogę czekać na odpowiedź z sądu
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(6 - 2)
75%
[24.05.10, 07:58]
Czy mogę samodzielnie napisać apelacje od wyroku Sądu Okręgowego, który był pierwszą instancją w sporze z ZUS o wyliczenie wskaźnika a Pełnomocnik nie spełnił moich oczekiwań. Czy muszę najpierw wycofać pełnomocnictwo?
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(1 - 3)
25%
[10.06.10, 16:58]
czy ktoś może mi pomóc chce odwołać się od decyzji sądu cywilnego w sprawie zadłużonego mieszkania komunalnego ale nie wiem jak mam dobrze to napisać. ja nie zamieszkuje tego mieszkania od14 listopada 2007 roku lecz najemca nie poinformował o tym spółdzielni a ta oddała sprawe w marcu do sądu i ja na też jestem wymieniona na pozwie. zamieszkiwałam te mieszkanie jeszcze 3 lata po osiemnasce ale w dalszym ciągu się uczyłam i byłam na utrzymaniu zastępczej matki otczywiśnie ona dostawała pieniążki na mnie.
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(7 - 2)
78%
[13.06.10, 10:39]
Prosze podac mi wzór odwołania sie od decyzji komisji zus ,starałam sie o rente socjalna i dostałam decyzje odmowna,prosze o dokładny wzór bo wogóle nie wiem jak to napisac..
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(5 - 2)
71%
[28.06.10, 07:15]
witam. byłam na komisji w zus i odebrali mi chorobowe mimo że za nie cały miesiąc mam operace nogi. W tej chwili jestem do niej przygotowywana. Pracuje w sklepie gdzie lekarz zaznaczył mi ze nie wolno mi za długo stać i nic ciężkiego dzwigać a mimo to odebrali mi chorobowe:( chciała bym wnieś odwołanie co powinnłam napisać?
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(4 - 1)
80%
[29.06.10, 01:13]
Czy od orzeczenia komisji lekarskiej ZUS przysługuje odwołanie?W moim orzeczeniu nie ma nic na ten temat.Otrzymałam wraz z decyzją ZUS w sprawie świadczenia rentowego i na tej decyzji napisano,że mogę odwołać się do sądu-ale chyba tylko w sprawie świadczenia rentowego...Przyznano mi całkowitą niezdolność do pracy tylko na pół roku.
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(3 - 0)
100%
[07.07.10, 20:35]
hej też to mam teraz się odwołuje do sądu
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(0 - 1)
0%
[22.07.10, 19:41]
gość
Witam.Ja wlasnie dzis otrzymalam decyzje Komisji lekarskiej ze nie jestem niezdolna do pracy .To juz jest moj sprzeciw do komisji.Teraz musze sie odwolac do Sadu Pracy i Ubezpieczen Spolecznych.Bardzo prosze o wyslanie mi wzoru odwolania.Z gory serdecznie dziekuje.Pozdrawiam.
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(1 - 2)
33%
[22.07.10, 19:42]
gość
Witam.Ja wlasnie dzis otrzymalam decyzje Komisji lekarskiej ze nie jestem niezdolna do pracy .To juz jest moj sprzeciw do komisji.Teraz musze sie odwolac do Sadu Pracy i Ubezpieczen Spolecznych.Bardzo prosze o wyslanie mi wzoru odwolania.Z gory serdecznie dziekuje.Pozdrawiam.
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(0 - 0)
0%
[22.07.10, 19:45]
gość
Witam.Ja wlasnie dzis otrzymalam decyzje Komisji lekarskiej ze nie jestem niezdolna do pracy .To juz jest moj sprzeciw do komisji.Teraz musze sie odwolac do Sadu Pracy i Ubezpieczen Spolecznych.Bardzo prosze o wyslanie mi wzoru odwolania.Z gory serdecznie dziekuje.Pozdrawiam.
gość gość
cytuj link zgłoś
Dodaj odpowiedź
 > Zaloguj się
Dodaj słowa kluczowe i zdjęcia
Odpowiedzi udzielają internauci, nie są one wypowiedziami ekspertów serwisu PrawoSOS.pl.