Prawo, podatki i urzędy.

Krew, pot i słone łzy.

Liczba pytań: 53101

Liczba odpowiedzi: 276706

Kategoria: Prawo spadkowe
(6 odpowiedzi)
gość Pytanie zadaje: gość [05.03.09, 16:51]

Darowizna a jej odwołanie

Moi dziadkowie przepisali na mnie i moją mamę dom (współwłasność) w ramach darowizny z zastrzeżeniem dożywotniej opieki. Było to 29 lat temu. Dziś żyje tylko babcia.Moja mama do tej pory opiekowała się nią ale teraz zdrowie jej na to nie pozwala, ja mieszkam w innym mieście. Czy oddając babcię do domu opieki może ona cofnąć darowiznę na rzecz swojego syna-brata mojej mamy (który wcześniej się nią nie interesował, natomiast teraz jest zainteresowany posesją)?Cy możliwa jest zmiana tej darowizny w testamencie?

Najlepsza odpowiedź
↑ ↓
(9 - 4)
69%
[05.03.09, 21:50]
czemu majonez kopiujesz z innych witryn ??
gość gość
cytuj link zgłoś

Sortuj wg: najstarszych / najnowszych / najlepszych
Odpowiedzi
↑ ↓
(8 - 3)
73%
[05.03.09, 20:19]
Jakkolwiek takie sytuacje należą do rzadkości, można również odwołać darowiznę już wykonaną- muszą jednak do tego zaistnieć określone przesłanki – rażąca niewdzięczność obdarowanego. Odwołanie darowizny może nastąpić nawet kilka lat po wykonaniu. Art. 897 kodeksu cywilnego § 1. Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. § 2. Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od chwili zdarzenia uzasadniającego odwołanie obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, który powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu. Wykonana darowizna Oznacza taką sytuację, w której przedmiot darowizny (jakikolwiek by nie był) obciążył majątek darczyńcy i został przekazany obdarowanemu. W takim wypadku, nie jest istotna dla ważności umowy jej forma – umowa wykonana nie wymaga aktu notarialnego dla ważności (poza np. darowizną nieruchomości- która zawsze wymaga aktu. ) Rażąca niewdzięczność. Odwołanie darowizny z powodu niewdzięczności musi być bardzo mocno uzasadnione. Jest to czynność nadzwyczajna. Przesłanki rażącej niewdzięczności. * czyn lub zaniechanie będący przejawem rażącej niewdzięczności musi być wymierzony bezpośrednio, lub pośrednio w darczyńcę . * zarówno działanie, jak i zaniechanie musi być rażącym naruszeniem norm społecznych i rodzinnych. * przykłady: * przemoc fizyczna (np. pobicie).
* znęcanie się
* nieudzielenie pomocy, mimo oczywistych możliwości
* nie wypełnianie obowiązku alimentacyjnego mimo oczywistych możliwości
* zaniedbanie, w przypadku osoby nieporadnej (np. schorowanej )
* przemoc psychiczna
* poważne pomówienie – np. złożenie fałszywego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, publiczne lżenie
* oszustwo (na dużą skalę).
* kradzież
Przesłanki należy ważyć pod kątem środowiska z jakiego wywodzą się strony umowy.
Sposób odwołania:

Odwołanie darowizny następuje poprzez złożenie obdarowanemu oświadczenia o odwołaniu darowizny na piśmie.

W piśmie powinno znaleźć się oświadczenie o odwołaniu darowizny, oraz jego uzasadnienie. Można również wpisać żądanie zwrotu przedmiotu.

Oświadczenie o zwrocie darowizny nie ma skutku rzeczowego –oznacza to, że samo oświadczenie nie przywraca pierwotnego stanu własności przedmiotu darowizny.

W praktyce oznacza to, że cofając darowiznę – zobowiązuje się obdarowanego do złożenia oświadczenia o zwrotnym przekazaniu przedmiotu darowizny.

Jeśli obdarowany odmawia – darczyńca uprawniony do wytoczenia powództwa o stwierdzenie obowiązku złożenia przez obdarowanego oświadczenia woli co do przeniesienia własności z powrotem na darczyńcę

Zasady zwrotu darowizny

Obowiązany do zwrotu darowizny powinien:

* wydać przedmiot darowizny w naturze (czyli w takim stanie w jakim się znajduje)
* jeśli przekazał przedmiot osobie trzeciej, powinien o tym powiadomić darczyńcę – ten może skierować roszczenie do tej osoby.
* zwrócić równowartość rzeczy, jeśli nie może zwrócić jej w naturze – darczyńca może wówczas złożyć pozew o zapłatę.
* jeśli rzecz zbył, powinien oddać darczyńcy wszystko co uzyskał w zamian rzeczy- np. pieniądze ze sprzedaży
Nakłady: * obdarowany może domagać się zwrotu nakładów- o tyle, o ile zwiększyły one wartość przedmiotu darowizny. Termin na zwrot darowizny wykonanej: Darczyńca może domagać się zwrotu darowizny, nie później niż w ciągu 1 roku od dnia, w którym dowiedział się o rażącej niewdzięczności obdarowanego.
majonez   majonez
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(8 - 2)
80%
[05.03.09, 20:27]
Jeśli mimo spełnienia przesłanek do odwołania darowizny, obdarowany nie chce jej zwrócić- trzeba wystąpić na drogę sądową. Wpis wyniesie 5% wartości darowizny. Stopień trudności : średni Wymagane dokumenty – różne, w zależności od przedmiotu darowizny, oraz kopia oświadczenia o odwołaniu darowizny, wraz z dowodem doręczenia stronie przeciwnej. Krok 1: Kiedy trzeba skierować sprawę do sądu Jeżeli mimo podstaw do odwołania wykonanej darowizny, oraz skutecznego doręczenia oświadczenia o odwołaniu – obdarowany nie chce zwrócić przedmiotu darowizny. Wówczas konieczne jest wytoczenie powództwa o zobowiązanie obdarowanego do złożenia oświadczenia woli o zwrocie darowizny. Orzeczenie tego typu – zastępuje ww. oświadczenie woli – stąd na podstawie wyroku można m.in. dokonać zmiany w księdze wieczystej nieruchomości. Krok 2: Jaki cel ma powództwo ? Powództwo ma na celu zastąpienie oświadczenia woli obdarowanego. Prawo cywilne wymaga bowiem od niego złożenia oświadczenia o zwrocie darowizny i przekazania przedmiotu darowizny. (choć jeśli tylko zwróci przedmiot, oświadczenie nie jest konieczne). Kwestia komplikuje się jeśli w grę wchodzi m.in. nieruchomość- tutaj wymagane jest oświadczenie woli obdarowanego o zwrocie i to w formie aktu notarialnego. Podobnie oświadczenie jest konieczne, w przypadku zwrotu innych rejestrowanych rzeczy : jak samochody, czy udziału w spółce z o.o. Krok 3: Piszemy pozew. Sąd: sąd miejsca zamieszkania powoda. Przy czym sąd rejonowy jeśli przedmiot darowizny jest wart mniej niż 75.000 zł, i okręgowy jeśli przedmiot darowizny jest droższy.
Powód: Darczyńca / Darczyńcy – imię nazwisko, adres zamieszkania

Pozwany: Obdarowany/ obdarowani - jw.

Tytuł pozwu : Pozew o nakazanie złożenia oświadczenia woli

Wnioski :

* O nakazanie pozwanemu/ pozwanym …………………złożenia oświadczenia woli, którego treścią jest przeniesienie własności …………………………….. w związku z odwołaniem darowizny.
* Zasądzenie od pozwanego (pozwanych) kosztów procesowych
* Dopuszczenie dowodów :
o ( z zeznań świadków, dokumentów itp.. – na okoliczność uzasadniającą odwołanie darowizny).
o Z informacyjnego przesłuchania stron na ww. okoliczność.

Celem postępowania będzie również udowodnienie, że odwołanie darowizny było zasadne!

Krok 4: Uzasadnienie

W uzasadnieniu musimy podnieść wszystkie okoliczności, które uzasadniają odwołanie darowizny.

W szczególności – wydarzenia, które zaważyły na decyzji o odwołaniu – podparte zeznaniami świadków, dokumentami, wyrokami sądów (choćby i nie prawomocnymi). Tak aby przedstawić jak najszerszy zakres dowodów na okoliczność zasadności odwołania darowizny.

Krok 5: Opłata i załączniki.

Opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Wartością przedmiotu sporu jest w tym przypadku wartość przedmiotu darowizny, który w wyniku postępowania ma być zwrócony.

Opłatę należy wnieść wraz z pozwem (w znakach sądowych – jeśli wpis nie przekracza 1.500 zł) w kasie sądu, lub przelewem na rachunek sądu.

Krok 6: Skutki i dochodzenie.
Skutkiem orzeczenie jest wydanie przez sąd zastępczego oświadczenia woli obdarowanego, o przeniesieniu własności przedmiotu darowizny. Co potem ? W przypadku nieruchomości : wyrok stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystej nieruchomości nowego właściciela. Jeśli obdarowany nie będzie chciał opuścić lokalu, można go w oparciu o wyrok eksmitować (choć konieczne jest odrębne powództwo). W przypadku innych przedmiotów i pieniędzy : po wydaniu wyroku, przedmiot stanowi WŁASNOŚĆ dawnego darczyńcy. Jednak rzadko kiedy wraca do niego fizycznie. Może być konieczne wytoczenie powództwa o zwrot rzeczy (z łac. rei vindicatio - powództwo windykacyjne), lub powództwa o zapłatę ( w przypadku pieniędzy). Podstawą pozwu, będzie otrzymany wcześniej wyrok.
majonez   majonez
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(7 - 6)
54%
[05.03.09, 20:38]
Obdarowany, w przypadku niedostatku darczyńcy może mieć obowiązek świadczenia na jego rzecz- w granicach jednak wzbogacenia z darowizny. Niedostatek Kodeks cywilny w art. 897 , wskazuje, iż jeśli darczyńca – po wykonaniu darowizny popadł w niedostatek – obdarowany (w ramach istniejącego wzbogacenia) – zobowiązany jest do jego wsparcia – czyli powstaje obowiązek alimentacyjny. Niedostatek należy rozumieć, jako niemożność zapewnienia usprawiedliwionych potrzeb przez darczyńcę – oznacza to, że nie stać danej osoby na rzeczy niezbędne do normalnego życia- takie jak odpowiednie ilości jedzenia, leków, ubrania , brak pieniędzy na czynsz, czy spłatę rat kredytu mieszkaniowego. W drugiej kolejności bierze się pod uwagę niewypłacalności darczyńcy- czyli niemożliwość wykonania wymagalnych zobowiązań. Dla kodeksu cywilnego, nie jest istotna w tym zakresie przyczyna popadnięcia w niedostatek (co oznacza, że nie musi ona być wynikiem udzielonej darowizny). Jeśli darczyńca celowo popadł w niedostatek – pomoc mu nie przysługuje. Wzbogacenie obdarowanego Wzbogacenie obdarowanego oznacza to co zostało mu in plus z otrzymanej darowizny. Jeśli więc darowizny się wyzbył- zużył, wydał itp. w całości – wówczas nie będzie zobowiązany. Jeśli darowizna jest „zużyta” w części jego obowiązek alimentacyjny zamyka się w kwocie przysporzenia, która jeszcze mu pozostała. Jeśli jednak przedmiot darowizny nie zużywa się – np. nieruchomość wysokość świadczenia może sięgnąć jej wartości. Podobnie za wzbogacenie uważa się wszystko co obdarowany uzyskał z tytułu sprzedaży, zamian czy, odszkodowania z tytułu utraty przedmiotu darowizny.
Charakter i długość świadczenia.

Świadczenie ma charakter alimentacyjny, trwa więc aż do momentu:

* śmierci uprawnionego
* poprawienia jego sytuacje materialnej na tyle, że nie potrzebuje wsparcia.

Zważywszy na źródło świadczeń – jakim ma być wzbogacenie – obowiązek upływa, wraz z wyczerpaniem się wartości przysporzenia z darowizny.

Obdarowany może również zwolnić się ze świadczeń poprzez :

* wydanie w naturze przedmiotu darowizny
* wydanie równowartości wzbogacenia w gotówce.
majonez   majonez
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(9 - 4)
69%
[05.03.09, 21:50]
czemu majonez kopiujesz z innych witryn ??
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(6 - 5)
55%
[10.03.09, 23:19]
Witam , Korzystając z obecnego wątku (niechciałabym robić offtopic'ów) , pragnę poprosić o pomoc/poradę w 'skierowaniu na własciwy tor' następującej sprawy : Moja Mama ma dwie córki (łacznie ze mną) , rok temu złorzyła wniosek do spóldzielni o Ustalenie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie własności tego lokalu na moją siostrę czego następstwem był Akt notarialny, załorzenie księgi wieczystej i ustanowienie siostry - właścicielem mieszkania (ja tam nie jestem zameldowana). Po tym 'zdarzeniu' siostra zaczeła znęcać się psychicznie i fizycznie nad Mamą do tego stopnia że w jednym dniu była 6 razy policja a za siódmym razem AT ( mam w posiadaniu raporty policyjne itmp....) . Obecnie siostra nie mieszka w tym mieszkaniu wraz z Mamą (wyprowadziła się- i nie jest znany jej obecny adres zamieszkania) ale pomimo tego mama postanowiła cofnąc lub unieważnić swoją poprzednią ( błędną) decyzje gdyż chce to mieszkanie mi podarowac w celu zajęcia się sprzedażą i kupnem mniejszego/tanszego mieszkania na które będzie Ją stać lub pozostawienia mi go do dyspozycji w zamian za zapewnienie nadmienionego - mniejszego mieszkania . Ponadto uważa że w obecnej sytuacji , siostra nie zasługuje na to mieszkanie jako osoba niewdzięczna czemu towarzyszyć będzie sporządzenie testamentu wraz z jej wydziedziczeniem ...... W związku z tym mam kilka pytań : - Czy jest jakiś sposób/sposoby na szybkie 'odkręcenie' tej sprawy ? - Czy jest jakiś sposób ( poza sądowym- wiadomo że sąd to długotrwala procedura ) na cofnięcie tej decyzji ? -Moja Mama jest schorowana kobietą wiec czy jest jakiś sposób przyspieszenia procedur ? Prosiłabym o uwzględnienie w odpowiedzi : orientacyjnych kosztów, kolejności wymienionych czynności , wszystkich możliwych rozwiązań mając na uwadze że niewiadomo gdzie siostra przebywa oraz że nie wyrazi zgody na 'cokolwiek' - chodźby z czystej złośliwości , oraz jak muszę zabezpieczyć siebie oraz Mamę by siostra nie miała prawa rządać od nas jakiś pieniędzy czy zadośćuczynienia -gdyż poprostu nas nato nie stac , jak zminimalizowac koszty i jak mam siebie zabezpieczać w trakcie tego postępowania na karzdym szczeblu by na wypadek śmierci Mamy muc dalej kontynuować rozpoczęte czynności zgodnie z życzeniem Mamy ? Z Góry Dziękuję za Pomoc . Pozdrawiam : Agnieszka
Agnieszkszka Agnieszkszka
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(6 - 0)
100%
[25.11.09, 01:01]
jak takie coś czytam to wiem że nigdy od nikogo nic nie przyjmę w formie darowizny...
gość gość
cytuj link zgłoś
Dodaj odpowiedź
 > Zaloguj się
Dodaj słowa kluczowe i zdjęcia
Odpowiedzi udzielają internauci, nie są one wypowiedziami ekspertów serwisu PrawoSOS.pl.